Legea nr. 341/ 2004 (Eroii Revolutiei romane din decembrie 1989)

Documente necesare

Indemnizatia reparatorie in baza Legii 341/2004 a recunostintei fata de eroii martiti si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989

In conformitate cu Legea nr.341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoaia Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanle care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revolutiei muncitoresti snticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987.

(1)Pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si in semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, se instituie urmatoarele titluri:
a) Erou Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 atribuit celor care s-au jertfit in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 sau au decedat in legatura cu aceasta;
b)Luptator pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989:
1. Luptator Ranit-atribuit celor care au fost raniti in luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau in legatura cu aceasta;
2.Luptator Retinut - atribuit celor care au fost retinuti de fortele de represiune ca urmare a participarii la actiunile pentru victoria Revolutiei;
3.Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, in perioada 14-25 decembrie 1989 , au mobilizat si au condos grupuri sau multimi de oameni, au construit si au mentinut baricade impotriva fortelor de represiune ale regimului totalitar comunist , au ocupat obiective de importanta vitala pentru rezistenta regismului totalitar si le-au aparat pana la data judecarii dictatorului, in localitatile unde au luptat penstru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989,precum si celor care au avut actiuni dovedite impotriva regimului si insemnelor comunismului intre 14-22 decembrie 1989;
c) Participant la victoria Revolutiei Romane di Decembrie 1989 calitate onorifica.
Prin urmas de erou martir se intelege persoanele indreptatite sa benefieze de prevedrile prezentei legi, si anume sotul supravietuitor, parintii celui decedat si fiecare dintre copiii acestuia.

(2)Titlurile instituite la alin (1) se vor acorda in conditiile prezentei legi, avandu-se in vedere calitatile si titlurile atestate, potrivit Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor , precum si luptatorilor pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la alin (1) au dreptul la o indemnizatie lunara reparatorie, calculata pe baza coeficientilor de multiplicare ce vor fi aplicati asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel :
a) sotul supravietuitor al celui decedat , daca nu s-a recasatorit - un coeficient de 1,10;
b) fiecare dintre parintii celui decedat un coficient de 0,50;
c) fiecare dintre copiii celui decedat, pana la majorat sau pana la terminarea studiilor, fara a depasi varsta de 26 de ani, indifferent in intretinerea cui se afla un coefficient de 1,10.

(3)Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la alin (1) lit b) pct.1 si 2 au dreprul la o indemnizatie lunara reparatorie, calculata prin aplicarea urmatorilor coeficienti asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:
a) 2,00 pentru marii mutilati;
b) 1,75 pentru persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;
c) 1,50 pentru persoanele incadrate in gradul II de invaliditate;
d) 1,25 persoanele incadrate in gradul III de invaliditate;
e) 1,10 persoanele neincadrate in grad de invaliditate.

(4)De o indemnizatie lunara reparatorie, calculata prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, afferent anului pentru care se face plata, beneficiaza si persoanele care au obtinut titlurile prevazute la alin (1) lit b) pct3, numai dac au venit mai mic decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. De aceleasi drepturi si in aceleasi conditii beneficiaza copiii eroilor martiri, indifferent de varsta, dac nu sunt incadrati in nicio forma de invatamant oori nu realizeaza venituri din motive neimputabile lor.

(5)Marii mutilati si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate beneficiaza, pe langa indemnizatia prevazuta la alin (3), si de o indemnizatie de ingrijire ce se acorda lunar calculata prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, afferent anului pentru care se face plata.
Indemnizatiile prevazute la art 4 si 5 se acorda, la cerere, incepand cu luna urmatoare celui in care a fost depusa la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor
Dovada datei la care a fost depusa documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor se face cu adeverinta eliberata de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarillor din Decembrie 1989.

Drepturi:
a) prioritate in asigurarea unei locuinte din fondul disponibil de locuinte sociale, in localitatea de domiciliu, daca nu au detinut in proprietate o alta locuinta pana la data atribuirii;
b)stabilirea chiriei la nivelul minim prevazut de lege pentru locuintele din fonful locative de stat, daca dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;
c) cumpararea sau inchirierea cu prioritate, fara licitatie, din fondul de stat, a unui spatiu commercial sau de prestari de servicii corespunzator, cu o suprafata utila de pana la 100 mp, inclusive in indiviziune, sau concesionarea ori inchirierea , fara licitatie, a unei suprafete de teren de pana la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spatiu commercial sau de prestari servicii , cu o clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii;
d) acordarea gratuita de proteze , orteze si scaune cu rotile pentru invalizii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.
e) accesul gratuit al copiilor la cresele si gradinitele din subordinea administratiilor locale, precum si asigurarea gratuita a rechizitelor pentru scolari, daca venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;
f) acordarea unei subventii de stat egale cu 50% din dobanda aferenta unui credit bancar de pana la 20.000 euro, contractat pentru cumpararea sau construirea unei locuinte din localitatea de domiciliu , daca nu au detinutsau nu detin o proprietate locative, precum si posibilitatea garantarii creditelor contractate cu indemnizatia calculata conform prevederilor prezentei legi;
g) atribuirea, in limita posibilitatilor, in proprietate si cu clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii, a 10.000 mp de teren extravilan si 500 mp de teren intravilan acesta din urma pentru destinatia de locuinta, daca nu a avut sau nu are in proprietate un alt spatiu locative;
h) atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci;
i) accesul gratuit al persoanelor prevazute al art.3 alin (1) lit b) si la art 4 alin (1) -cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministrului respective si de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate la tratamente si medicamente in spitalele,policlinicile, bazele de tratament si staiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor;
j) accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costulintegral al acestora fiind suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;
k)transportul urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si, annual, 12 calatorii gratuite pe calea ferata,la clasa I, dus-intors, cu toate categoriile de trenuri de calatorii; annual 12 calatorii gratuite dus-intors pana in localitatea resedinta de judet, cu mijloace de transport in comun, pentru persoanele care domiciliaza in mediu rural. In limita celor 12 calatorii gratuite pot calatorii si membrii familiei titularului. De aceste gratuitati beneficiaza si insotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui multilat;
l) scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru o locuinta din proprietate si terenul afferent acesteia, pentru autoturisme hycomat si mototriciclu, precum si scutirea de taxe la imporul unui singur autoturism hycomat sau atribuirea gratuita, in proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzator satandardelor internationale pentru marii mutilati si persoanele prevazute la rt 3 alin (1)lit b) pct1, care au un grad de invaliditate locomotorie;
m) acordarea unei indemnizatii lunare, adaugata la pensie pentru limita de varsta cu un coefficient de 0,6, calculate conform prevederilor art.4 alin (2);
n) pensionarea cu 5 ani inainte de implinirea varstei satandard, prevazuta de lege;
o) scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune se de la televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Obligatii:

(1)Pentru acordarea indemizatiilor reparatorii prevazute la art. 4 alin (4), inclusive cele restante, dovada indeplinirii conditiei referitoare la venitul realizat de catre beneficiar se face cu declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor art 292 din Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia se depune la platitor odata cu cererea pentru acordarea acestui drept si se refera la intreaga perioada anterioara pentru care se cuvine indemnizatia reparatorie , mai putin la luna in care se depune cererea.

(2)Declaratia pe propria raspundere se reinnoieste la fiecare 6 luni, calculate din luna in care s-a depus declaratia. Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea platii indemnizatiei reparatorii.

(3)Ori de cate ori, in intervalul celor 6 luni penru care se face declaratia, intervin modificari ale venitului, de natura sa conduca la suspendarea platii indemnizatiei reparatorii, beficiarul are obligatia de a adduce la cunostinta platitorului, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a intervenit modificarea.