Legea nr. 8 /2006 (membrii ai uniunilor de creatori)

Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

Pensionarii sistemului public de pensii, care sunt membrii ai uniunulir de creatori legal constituite, recunoscute ca personae juridice de utilitate publica au dreptul lao indemnizatie lunara.
Cuantumul indemnizatiei reprezinta echivalentul a 50 % din pensia cuvenita titularului sau, dupa caz, aflata in plata la data solicitarii, dar nu poate depasii doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata.
Indemnizatia nu se acorda persoanelor care beneficiaza de indemnizatie acordata potrivit Legii nr. 118/2002pentru instituirea indemnizatiei de merit.
Indemnizatia lunara se acorda, la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea la casa teritoriala de pensii unde solicitantul are domiciliul stabil

Documente necesare

  • Cerere de acordare a indemizatiei
  • Buletinul de identitate / carte de identitate (original si copie)
  • Decizia de pensionare sau, dupa caz, cuponul mandate postal ori talonul cont curent
  • Dovada calitatii de membrue al uniunilor de creatori legal constiuite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu este beneficiar al prevederilor Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit.