Plati Pensii

In sistemul public de pensii, pensiile se platesc de la data acordarii, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei sectoriale, dupa caz, cu exceptia pensiei anticipate si anticipate partiale, care se platesc de la data incetarii calitatii de asigurat.

1.Plata pensiei se face lunar. Se plateste personal titularului, tutorelui sau curatoruluui acestuia, persoanei careia i s-a incredintat ori s-a dat in plasament copilul urmas sau, dupa caz, madatarului desemnat prin procura speciala.
Plata pensiei se face, in functie de optiunea pensionarului, prin mandat postal, in cont curent sau in cont de card, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CNPP, casele de pensii sectoriale si banci.
2.Prevederile alin.(1) se aplica si in situatia celorlalte drepturi banesti pentru stabilirea si plata carora competenta revine , potrivit legii, caselor teritoriale de pensii sau caselor sectoriale
3.Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale transmit lunar , la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala Posta Romana S.A., taloanele de plata a drepturilor prevazute la alin (1) si (2), indiferent de modalitatea de plata pentru care au optat beneficiarii acestora

Incetarea platii pensiilor
Plata pensiei inceteaza cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele
cauze:
-pensionarul a decedat;
-pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
-pensionarul de invaliditate , pensionarul urmas si-au redobandit capacitatea de munca, potrivit legii;
-au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate , pensionarul de urmas prevazut nu s-a
prezentat , din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie.
-au expirat 12 luni de la care pensionarul de invaliditate nu a mai urmat programele recuperatorii ;
-copilul , beneficiar al unei pensii de urmas , a implinit varsta de 26 de ani ;
-pensionarul urmas a fost condamnat , printr-o hotarire judecatoreasca ramasa definitiva , pentru infractiunea de
omor sau tentativa de omor , comisa asupra sustinatorului.

Suspendarea platii pensiilor
Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze :
-pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat , cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate
in domeniul asigurarilor sociale , daca , potrivit prevederilor acesteia , pensia se plateste de catre celalat stat ;
pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale , se regaseste in una dintre
situatiile prevazute la art.6 alin (1) pct I, II si IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni.
-pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas prevazut la art.84 lit c) ori cel prevazut la art. 86 alin(1) nu se
prezinta la revizuirea medicala obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala si
Recuperare a Capacitatii de Munca , a centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau a
comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale , Ministerului
Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii.
-pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele recuperatorii , intocmite de medicul expert al
asigurarilor sociale , prevazute la art.81 alin (1).
-Pensionarul de invaliditate , incadrat in gradul I sau II , se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art 6
alin(1) pct I, II sau IV , cu exceptia consilierilor locali sau judeteni ;
-Pensionarul de invaliditate , incadrat in gradul III, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art.6 alin(1)
pct I, sau II, depasind jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv.
-Pensionarul urmas a implinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor.
-Sotul supravetuitor , beneficiar al unei pensii de urmas , realizeaza venituri brute lunare pentru care, potrivit
legii, asigurarea este obligatorie , daca acestea sunt mai mari de 35% din castigului salarial mediu brut.
-Sotul supravietuitor , beneficiar al unei pensii de urmas , s-a recasatorit.
-Sotul supravietuitor , beneficiar al unei pensii din sistemul public de oensii, opteaza pentru o alta pensie ,
potrivit legii, din acelasi sistem de asigurari sociale , sau dintr-un alt sistem de asigurari sociale , neintegrat
sistemului public de pensii.
-Pensionarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege , referitoare la cumulul pensiei cu salariul

Suspendarea platii indemnizatiei de insotitor
Pensionarii de invaliditate icadrati in gradul I de invaliditate au dreptul , in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor , in cuantum fix.
Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.
Plata indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art.77 alin(1) se suspenda pe perioada in care pensionarul este internat intr-o institutie de asistenta sociala sau intr-o unitate medicala specializata , in care se asigura supraveghere si ingrijire permanente , cu exceptia situatiilor in care pensionarul este nevazator.
Suspendarea platii indemnizatiei pentru insotitor se poate face si la cererea pensionarului, situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.

Reluarea in plata a pensiilor
Reluarea platii pensiei se face, la cerere, dupa cum urmeaza :
-incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata cauza care, potrivit legii, a adus la suspendarea platii
pensiei, daca cererea a fost depusa in termen de 30 zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata.
-incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea , daca depunerea acesteia s-a facut dupa
expirarea termenului de 30 de zile.
-de la data inceperii anului scolar.

Cumularea pensiilor 
Pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie , in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari :
-pensionarii pentru limita de varsta
-nevazatorii
-pensionarii de invaliditate gradul III , precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de
invaliditate
-copiii, pensionari de urmas
-sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activitati
profesionale pentru care asigurarea este obligatorie , potrivit legii, daca acestea nu depasesc 35% din castigul salarial mediu brut.

Sume platite necuvenit 
Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.
Sumele platite necuvenit prun intermediul caselor teritoriale de pensii si al caselor sectoriale se recupereaza de la benficiari in baza deciziei casei respective , care constituie titlu executoriu.
Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.
Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar , se recupereaza de la acesta , de la data primei plati a sumelor necuvenite , plus dobanzile aferente , pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
Termene de comunicare a modificarilor privind conditiile de acordare si plata drepturilor
Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale , in evidentele careia se afla, orice schimbare in situatia proprie , de natura sa conduca la modificarea conditiilor in functie de care i-a fost stabilita sau i se plateste pensia , in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.