Statutul Casei Judetene de Pensii Tulcea

 

STATUTUL CASEI NATIONALE DE PENSII PUBLICE 2012 >>

Casele teritoriale de pensii au, in principal, urmatoarele atributii:

a) asigura evidenta la nivel teritorial a contribuabililor la sistemul public de pensii si furnizeaza CNPP informatiile necesare gestionarii acestora la nivel national;

b) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel teritorial, pe baza codului numeric personal sau a codului intern, dupa caz, si furnizeaza CNPP informatiile necesare gestionarii acestora la nivel national; codul intern reprezinta codul generat de CNPP pentru acele categorii de persoane pentru care nu a fost atribuit cod numeric personal potrivit legii;

c) incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;

d) furnizeaza datele necesare pentru certificarea de catre CNPP a stagiului de cotizare si a punctajului pentru fiecare asigurat;

e) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;

f) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat pentru asiguratii individuali;

g) realizeaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

h) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale pentru asiguratii individuali, potrivit legii, fiind abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, prin organele proprii;

i) retin si vireaza si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

j) numesc conducerea si asigura indrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;

k) iau masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii incredintat, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;

l) stabilesc si platesc indemnizatii si alte drepturi prevazute in legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;

m) emit decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;

n) coordoneaza si controleaza din punct de vedere administrativ activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

o) asigura executia bugetara in plan teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;

p) intocmesc si inainteaza CNPP, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in plan teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii care i-au fost repartizati;

q) asigura datele necesare pentru intocmirea evidentei participantilor la fondurile de pensii obligatorii administrate privat;

r) indeplinesc obligatiile care le revin in aplicarea prevederilor acordurilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte, precum si a reglementarilor comunitare in domeniul propriu de competenta si asigura plata in strainatate a prestatiilor in bani, potrivit prevederilor legale in vigoare;

s) distribuie persoanelor indreptatite biletele de tratament balnear si de odihna, in limita locurilor repartizate;

s) inregistreaza si solutioneaza cereri, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;

t) controleaza modul in care angajatorii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale de somaj respecta dispozitiile legale privind intocmirea si depunerea declaratiei nominale de asigurare si a obligatiilor de plata, precum si respectarea termenelor de depunere;

t) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care sunt parte, ca urmare a aplicarii dispozitiilor legale specifice domeniului propriu de activitate, ori in litigiile in care parte este CNPP, pe baza imputernicirii primite din partea presedintelui CNPP;

u) asigura intocmirea documentatiei necesare si reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, inclusiv in litigiile privind hotararile Comisiei centrale de contestatii care au ca obiect deciziile de pensie pe care le-au emis;

v) asigura punerea in executare a hotararilor instantelor de judecata, pronuntate inclusiv in litigiile care au avut ca obiect contestarea hotararilor Comisiei centrale de contestatii;

w) asigura desfasurarea activitatii de pregatire si perfectionare profesionala a personalului propriu, in conformitate cu planul de formare profesionala al CNPP;

x) asigura comunicarea cu asiguratii, contribuabilii si beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cu persoanele care fac obiectul instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte, al legilor cu caracter reparatoriu, cu reprezentantii altor autoritati sau institutii, precum si cu reprezentantii mass-media;

y) asigura confidentialitatea si securitatea bazelor de date proprii, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si evidenta;

z) stabilesc si platesc drepturile conform legii pentru beneficiarii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si acorda prestatiile aferente conform prevederilor legale;

aa) asigura decontarea cheltuielilor cu reabilitarea medicala si reconversia profesionala si incheie contracte cu furnizorii de servicii medicale conform prevederilor legale;

bb) asigura desfasurarea activitatii de prevenire in conformitate cu prevederile legii si ale programelor de prevenire;

cc) asigura evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale comunicate;

dd) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul statut ori stabilite de presedintele CNPP.