Declaratie de asigurare

Conform prevederilor OUG nr.125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente pentru care asigurarea in sistemul public de pensii este obligatorie se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora acestea isi au domiciliul.
Casa Judeteana de Pensii Tulcea va preda in administrarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) – Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea, documentele si informatiile referitoare la declaratiile individuale de asigurare pe care le are in evidenta.
Persoanele din categoria avuta in vedere, care se vor autoriza pentru activitatile respective dupa data de 01.07.2012, vor completa si depune declaratia privind venitul asigurat la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii.
Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, vor putea fi descarcate de pe site-ul ANAF – www.anaf.ro.

Conturile bancare in care se vireaza contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica sunt:

RO72TREZ64122210312XXXXX pentru Trezoreria Municipiului Tulcea
RO94TREZ64222210312XXXXX pentru Trezoreria Macin
RO41TREZ64422210312XXXXX pentru Trezoreria Sulina
RO63TREZ64522210312XXXXX pentru Trezoreria Babadag
RO85TREZ64622210312XXXXX pentru Trezoreria Baia

Conturile bancare in care se vireaza contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri din natura profesionala cu caracter ocazional:

RO64TREZ64122210309XXXXX pentru Trezoreria Municipiului Tulcea
RO86TREZ64222210309XXXXX pentru Trezoreria Macin
RO33TREZ64422210309XXXXX pentru Trezoreria Sulina
RO55TREZ64522210309XXXXX pentru Trezoreria Babadag
RO77TREZ64622210309XXXXX pentru Trezoreria Baia

DOCUMENTE NECESARE -pana la data de 30.06.2015

Persoanele care au varsta minima de 18 ani si acre realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
-administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori management;
-membri ai intrepinderii individaule si intreprinderi familiale;
-persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
-persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
-alte personae care realizeaza venituri din activitati profesionale;
Sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare

Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare, persoanele prevazute la art.6 alin (1) pct IV, daca beneficiaza de una din categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art.6 alin (1) pct. I,II,III si V dinLegea 263/2010.

Declaratia individuala de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia prevazuta al art.6(1) din Legea nr.263/2010 la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

Ori de cate ori intervin modificari ale elementelor care au stat la baza declaratiei individuale de asigurare, asiguratul are obligatia de a depune la casa teritoriala de pensii o comunicare de modificare a declaratiei

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale, este pana la data de 25 a lunii urmatoare celui pentru care se datoreaza plata. Neplata contributiei de asigurari sociale la termen genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere.

Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie , potrivit art.6 alin (10 pct IV din lege, au obligatia sa depuna la casele teritoriale de pensii, in tremen de 30 de zile de la modificarea situatiei, comunicarea de modificare prin care inceteaza declaratia de asigurare in sistemul public de pensii.

Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaratia individuala de asigurare si nu poate mai mic decat suma reprezentand 35 % din castigul salarial brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Declaratia individuala de asigurare constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta, conform legii.

Nedepunerea declaratiei individuale de asigurare constituie, potrivit precederilor art. 144 lit. b) din lege, contraventie si se sanctioneaza conform legii.