Contract de asigurare

Documente necesare

 -dosar.
 -actul de identitate (copie si original)
 -actul de identitate al reperezentantului, precum si actul care atesta calitatea acestuia, dupa caz
 -contract de asigurare sociala(2 exemplare)


 -act aditional la contract (2 exemplare)(in cazul in care intervin modificari)
 -reziliere contract de asigurare (2 exemplare)(dupa caz)

ANUNT 2014 >>

Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neitegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege.

Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, denumita, in continuare, asigurator, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei interesate ori, dupa caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.

Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii la asigurator.
Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat si platit contributii de asigurari sociale in baza contractului de asigurare sociala.
Beneficiaza de urmatoarele prestatii de asigurari sociale :
-pensii;
-tratament balnear, altul dacat cel care, potrivit legii, se suporta de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate,pentru asigurati si pensionari;
-bilete de odihna;
-ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia.

Contractul de asigurare sociala inceteaza de drept la data decesului asiguratului. In acest caz :
-sumele neachitate pana la data decesului, reprezentand contributii de asigurari sociale si, dupa caz, accesoriile, nu se mai urmaresc;
-in situatiile in care sunt facute plati anticipate pentru perioade ulterioare datei decesului, sumele platite pentru aceste perioade, reprezentand contributie de asigurari sociale, se restituie, la cerere, persoanelor prevazute la art. 120 alin (2) din lege;
-stagiul de cotizare se constituie numai in perioadele pentru care s-au platit sumele reprezentand contributia de asigurari sociale si, dupa caz, accesoriile pana la data decesului conform art. 20(3) din lege.

Contractul de asigurare sociala poate inceta:
-pentru neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut de lege.Rezilierea contractului de asigurare sociala se face incepand cu ziua urmatoare celei pana la care s-a platit contributia de asigurari sociale impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente.Constatarea rezilierii contractului de asigurare sociala se face prin decizie a siguratorului.
-la cererea asiguratului prin depunerea la Casa de pensii a cererii de reziliere

Ori de cate ori intervin modificari ale elementelor care au stat la baza contractului individual de asigurare, asiguratul are obligatia de a depune la casa teritoriala de pensii actul aditional de modificare a contractului de asigurare sociala
Actul aditional la contractul de asigurare sociala produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data inregistrarii acestuia la asigurator si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare sociala.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale, este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. Neplata contributiei de asigurari sociale la termen genereaza plata unor dobanzi si penalitati de inatrziere.

Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaratia individuala de asigurare si nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut.