Angajatori

Angajatorii sunt persoane fizice sau juridice care angajeaza personal salariat si care participa in conditiile legii la sistemul unitar de pensii publice

Categorii de angajatori
             -persoanele juridice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
             -persoanele juridice cu care functionarii publici au raporturi de serviciu;
             -persoanele fizice care, potrivit legii, angajeaza personal salarait;
             -institutiile la cre isi desfasoara activitatea persoanele care ocupa functii elective;
             -institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;
             -organizatii ale cooperatiei mestesugaresti;
             -Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin strusturile sale teritoriale;
    Organizatiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizatiile de pensioanri si alte organizatii si asociatii, cu sau fara personalitate juridica, in conditiile in care au personal care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sunt asimilate angajatorilor.

Obligatii:
             -sa intocmeasca si sa depuna declaratia nominala privind obligatiile de plata a contributiilor de asigurari sociale, a impozitului pe venig si evidenta nominala a persoanelor asigurate,(D112) lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmataore celei pentru care se datoreaza contributiile, la organul fiscal competent , potrivit prevederilor art. 296^19 din Legea 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
             -in situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor nominale de asigurare indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului , angajatorii sunt obligati sa intocmeasca si sa depuna laorganul fiscal competent o declaratie nominala de asigurare rectificativa.

        Declaratia nominala de asigurare-D112-constituie documentulpe baza caruia casele teritoriale de pensii, respective casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si determine apunctajul lunar al asiguratului, utlizate la stabilirea drepturilor de pensie incepand cu 01.01.2011.

     Pentru perioadele anterioare anului 2011, documentul pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii, respective veniturile asigurate pe baza carora se determina punctajul lunar, este declaratia privind evidenta nominala a siguratilor si a obligariilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, depusa in conformitate cu prevederile Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii cu modificarile si completarile ulterioare.

         In situatiile in care, pentru anumite perioade de dupa data de 31 martie 2001, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, respective veniturile asigurate pe baza carora se determina punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin declaratia nominala de asigurare, persoana in cauza poate prezenta casei teritoriale/ sectoriale de pensii competente alte documente doveditoare, intocmite in conditiile legii.