Prestatii si servicii pentru Lucratori Migranti

De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, adoptat la 14 iunie 1971 si a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, adoptat la 21 martie 1972.

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) prin Directia Generala Accidente de Munca si Boli Profesionale (DGAMBP) este organismul de legatura in domeniul accidentelor de munca si bolilor profesionale intre institutiile competente din statele membre ale Uniunii Europene (UE) si casele teritoriale de pensii (CTP) din Romania.

Pentru stabilirea drepturilor privind acordarea de prestatii in natura sau bani, ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, persoana indreptatita se adreseaza prin organismul de legatura unei singure institutii competente, conform legislatiei aplicabile.

Lucratorul salariat sau independent care isi are domiciliul pe teritoriul unui stat membru, altul decat statul competent si care este victima unui accident de munca sau a unei boli profesionale beneficiaza, in statul in care isi are domiciliul:
-de prestatii in natura acordate, in numele institutiei competente de catre institutia de la locul de domiciliu, potrivit dispozitiilor legislatiei pe care o aplica, ca si cum ar fi afiliat la aceasta;
-de prestatii in bani acordate de institutia competenta potrivit dispozitiilor legislatiei pe care o aplica. Totusi, pe baza acordului dintre institutia competenta si institutia de la locul de domiciliu, aceste prestatii pot fi acordate de aceasta din urma, in numele primei institutii, potrivit dispozitiilor legislatiei statului competent.

In conformitate cu prevederile Regulamentelor europene de securitate sociala nr.1408/71 si 574/72, o persoana care are calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate dintr-un stat membru al Uniunii Europene poate beneficia de servicii medicale intr-un alt stat membru, astfel:
- pe baza cardului european de asigurari sociale de sanatate sau a certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate servicii medicale care devin necesare in perioada sederii temporare in celalalt stat membru.
pe baza formularului E 112 Atestat privind mentinerea dreptului la prestatiile in curs pentru asigurarea de boala  maternitate pentru:
        1. trimiterea la tratament, care nu poate fi refuzata in cazul in care tratamentul respectiv se regaseste printre prestatiile acordate in baza legislatiei statului membru pe al carui teritoriu isi are resedinta persoana in cauza si careia nu i se poate acorda un asemenea tratament in intervalul de timp necesar in mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv in statul membru de resedinta, luand in considerare starea lui curenta de sanatate si evolutia probabila a bolii.
        2. sederea in afara statului competent/intoarcerea in sau transferul resedintei intr- un alt stat membru pe timpul bolii sau maternitatii;
- pe baza formularului E 106  Atestat privind dreptul la prestatiile in natura ale asigurarii de boala  maternitate in cazul persoanelor care isi au resedinta intr-un alt stat decat statul competent  pentru lucratorul salariat sau independent si membrii familiei acestuia, precum si membrii familiei lucratorului in situatie de somaj care isi au resedinta pe teritoriul unui alt stat decat statul competent si indeplinesc conditiile impuse de legislatia statului competent in privinta dreptului la prestatii, daca au dreptul la prestatii in natura acordate de institutia de la locul de resedinta in conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care o aplica, ca si cand ar fi afiliat la aceasta;
- pe baza formularului E 109 Atestat pentru inscrierea membrilor familiei persoanei asigurate si actualizarea listelor . Acest formular este intocmit pentru a permite membrilor familiei lucratorului salariat sau independent care nu isi au resedinta impreuna cu acesta in statul de resedinta, sa beneficieze de prestatii in natura, acordate in contul institutiei competente, de catre institutie de la locul de resedinta, in conformitate cu prevederile legislatiei pe care o aplica;
- pe baza formularului E 121 Atestat pentru inscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiei acestora si actualizarea listelor  in situatia in care un titular de pensie sau membru de familie al acestuia are dreptul la prestatii in natura in temeiul legislatiei unui stat membru si isi schimba resedinta pe teritoriul unui alt stat membru, beneficiind de prestatii in natura acordate in contul institutiei competente, de catre institutie de la locul de resedinta, in conformitate cu prevederile legislatiei pecare o aplica. Un alt formular care deschide dreptul la prestatii in natura este E 104 Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de munca sau de resedinta, document care recapituleaza perioadele de asigurare, munca sau resedinta (conform legislatiei fiecarui stat membru ) realizate pe teritoriul unui stat membru. Acest formular este folosit de institutia din noul stat de munca pentru a permite deschiderea drepturilor la prestatiile de boala, de maternitate si de deces ( alocatii ), atunci cand un lucrator incepe o activitate intr-un stat si nu indeplineste conditiile de deschidere de drepturi in acel stat.

Formularul folosit pentru schimbul de informatii dintre institutia de la locul de sedere sau resedinta careia i-a fost adresata o cerere de acordare de prestatii si institutia competenta este E 107 Cerere de atestat privind dreptul la prestatiile in natura . Acest document este utilizat pentru solicitarea cardului european de asigurari sociale de sanatate sau a certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate si a urmatoarelor formulare: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121.

Formularul E 108 Notificarea suspendarii sau suprimarii dreptului la prestatiile in natura ale asigurarii de boala  maternitate este destinat sa anuleze sau sa suspende un atestat privind dreptul la ingrijiri de sanatate, care a fost intocmit pentru o persoana care isi are resedinta intr-un alt stat membru decat cel competent. Daca atestatul a fost intocmit de institutia de la locul de resedinta, el este adresat institutiei competente, daca este intocmit de institutia competenta, este adresat institutiei de la locul de resedinta.

Concedii medicale

Formularul E115 Cerere de prestatii in bani pentru incapacitate de munca  se completeaza de catre institutia de la locul de munca sau de sedere la primirea unui certificat de incapacitate temporara de munca de la un lucrator sau somer si se trimite insotit de un formular E116  Raport medical privind incapacitatea de munca (in plic inchis), raport medical simplificat, intocmit de medicul care efectueaza controlul, pe care il trimite in termen de maximum 3 zile, institutiei competente.

La primirea formularelor E115 si E116, institutia competenta completeaza un formular E117  Acordarea de prestatii in bani in caz de maternitate si de incapacitate de munca  in conformitate cu prevederile legislatiei interne si il trimite institutiei de la locul de sedere, prin care lucratorul va avea cunostinta de institutia care ii va plati prestatiile in bani, precum si de cuantumul prestatiilor respective. In cazul in care institutia constata ca respectiva persoana nu are dreptul la prestatii in bani pentru incapacitate temporara de munca sau se constata incheierea perioadei de incapacitate pe formularul E117 se ataseaza un formular E118  Notificarea nerecunoasterii sau a incheierii perioadei de incapacitate de munca.

Formularul E 120 Atestat privind dreptul la prestatii in natura pentru solicitantii de pensie sau de renta si membrii familiei acestora  este utilizat pentru lucratorii salariati si independenti care inceteaza a mai avea dreptul la prestatii conform legislatiei ultimului stat competent, ca urmare a activitatii precedent exercitate, in timp ce o cerere este in curs de instrumentare. Prestatiile in natura pot fi acordate persoanelor interesate precum si membrilor familiei lor care beneficiaza de drepturi in aceasta calitate, in statul lor de resedinta, si in calitatea lor de solicitanti ai unei pensii.

Formularul E 125 Document recapitulativ individual privind cheltuielile efective  este intocmit de institutia de la locul de sedere sau de resedinta care a acordat prestatii in numele unei institutii competente a unui alt stat, prestatiile in cauza facand obiectul unei rambursari pe baza de factura.

Formularul E 126 Stabilirea tarifelor in rambursarii prestatiilor in natura  este intocmit de institutia competenta de care apartine asiguratul atunci cand, la intoarcerea sa, acesta prezinta facturile cu cheltuielile de prestatii in natura in timpul unei sederi temporare pe teritoriul unui alt stat membru.

Formularul E 127 Extras individual privind sumele forfetare lunare  este intocmit atunci cand cheltuielile prezentate sunt rambursate pe baza unei sume forfetare. Fac obiectul rambursarii pe baza unei sume forfetare prestatiile acordate pe baza unui formular E 109 sau E 121.